Bejelentkezés az Affidea call centeren keresztül Visszahívást kérek!

Visszahívást kérek

COVID-19 – Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató egészségügyi világkockázat hatásainak mérséklésével kapcsolatban kezelt adatokról

Az Affidea Magyarország Kft.(a továbbiakban: Affidea)által a –a WHO (World Heath Organisation –Egészségügyi Világ-szervezet) által egészségügyi világkockázatnak nyilvánított –koronavírusjárvány (COVID-19) hatásainak csökkentését célzó intézkedésekkel kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes szemé-lyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő:

Affidea Magyarország Kft.
Székhelye: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet
Az Affideaadatvédelmi tisztviselője Zámoli Krisztina Gabriella(e-mail: dpo.hu@affidea.hu).

A kezelt adatok köre:

Az Affidea egészségügyi központjaibabelépő személyekestében abelépési feltételként megszabott nyilatkozatban meg-adott adatok, név, születési idő, továbbá egyes a nyilatkozatot megelőző 14 napra vonatkozókülföldi utazásra, illetve valószínűsített vagy megerősített új koronavírussal fertőzött beteggel történő érintkezésrevonatkozó, valamint a koronaví-rus fertőzés jeleit érzékelő adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatokat az Affideaaz adatkezelő és az érintettek, valamint az Affideamunkavállalói jogos érdeke alapján, né-pegészségügyet érintőközérdekbőlkezeli. Az Affideajáróbeteg-és, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok elvégzése mel-lett sürgősségi diagnoszitkai vizsgálatokat végez a betegellátás stratégiai betegellátó intézményeiben.Az Affidea a be-tegellátási rendszer stabilitása szempontjából kiemelt jelentőségű egészségügyi intézményként jelentős számú állandó munkavállalót foglalkoztat. Az állandó munkavállalókon kívül több szolgáltató munkavállalói rendelkeznek állandó vagy eseti belépési jogosultsággal az Affideabetegellátó központjaiba.

Tekintettel a WHO által is megállapított egészségügyi kockázatra, az Affideaés az érintettek jogos érdeke azon személyek kiszűrése, akik a közelmúltban külföldön jártak, valamint fertőzött területrőlérkező személyekkel kerültek kapcsolatba. Az érintettek által megadott személyes adatok egészségügyi ellátáscéljából is az Affideakezelésében állnak, így a jelen tájékoztatóban meghatározott célból történő kezelésük nem emeli jelentősen az érintett jogai korlátozásának mértékét. Az adatok a megadott tartózkodási adatokkal törtnő kiegészítése csak kis mértékben emelik az adatok körét. Az érintett, a személyes adatai védelméhez fűződő joga ilyen mértékű korlátozása szükséges és arányos, tekintettel arra, hogy a korlátozás mértéke nem jelentős, különleges személyes adatok gyűjtésére nem kerül sor, és az érintett személy jogainak korlátozása nem mérhető össze érdembenaz Affideakiemelt jelentőségű feladataihoz szükséges személyi állománya védelmével.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az adatokat az Affideaa WHO által meghatározott egészségügyi világkockázat az Affideamunkavállalóira és pácien-seiregyakorolt hatásainak mérséklése érdekében kezeli. Ez alapján az Affidea betegellátó központjaibatörténő belé-pést megtagadhatja. Az adatokat az Affideaaz egészségügyi dokumentációk tárolása az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódószemélyes adatok kezeléséről és védelmérőlszóló1997. évi XLVII. törvényalapján, az egészségügyi doku-mentáció részeként, az adatfelvételtől számított 30 évig kezeli.

Adattovábbítás:

Nem történik adattovábbításEU-n kívülre.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Affideaaz elektronikus formában nyilvántartottszemélyes adatokat az egészségügyi ellátás során használtszerverentárolja.. Az Affideamegfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje -többek között -a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Önt megillető jogok:

Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg.

  1. A személyes adataihoz való hozzáférés. Ez azt jelenti, hogy jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy sze-mélyes adatait az Affidea kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közöl-ték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Affidea megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsola-tos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik or-szágba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során Ön arra isjogosult, hogy az adatok másolatát kérje.
  2. A személyes adatok helyesbítése. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha azokat pontatlannak vagy hiányosnak találja. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, felhívhatjuk Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon –elsősorban okirattal –bizonyítsa számunkra
  3. A személyes adatok törlése. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kérheti személyes adatai törlését. Adatok törlésének akkor van helye, amennyiben (i) az adott személyes adatra már nincs szükségünk abból a célból, amely-ből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; (ii) olyan adatkezelésről van szó, amely az Ön hozzájárulásán ala-pult, de a hozzájárulást Ön visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) olyan adatkezelésről van szó, amely az Affidea vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és –közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve –nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; (iv) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük, vagy (v) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.
  4. A személyes adatok kezelésének korlátozása. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai kezelésének a „letiltását”. Erre vonatkozó jogszerű kérése esetén főszabályként a továbbiakban csak tárolhatjuk személyes adatait, de egye-bekben nem folytathatjuk a kezelésüket. Adatkezelés korlátozásának akkor van helye, amennyiben (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát –ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehe-lyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen –ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Affidea jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
  5. Adathordozhatósághoz való jog. Ennek értelmében Ön jogosult kérni, hogy Önnek vagy más adatkezelőnek adjuk át azokat a személyes adatait, amelyeket hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott rendelkezé-sünkre és automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezelünk. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg Ön megalapozott törlési kérelemmel is él.
  6. Jogorvoslathoz való jog. Amennyibenúgy ítéli meg, hogy személyes adatainak általunk történő kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat, panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti (honlap: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu),ugyanakkor természetesen bízunk benne, hogy előszörnekünk jelzi majd a problémáját. Joga van továbbá a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni, és –panasztételi jogától függetlenül–fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat.

Ha bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi tisztségviselőnkkel (postacíme: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46.; e-mail címe: dpo.hu@affidea.hu)

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Affideafenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Affideaaz érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.