Időpontfoglalás
Ügyfélszolgálat - magánrendelés +36 1 803 6464

Általános szerződési feltételek – Vállalat-egészségügyre vonatkozóan

– a továbbiakban: „ÁSZF”

amely létrejött egyrészről a(z)
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviseli:
mint megbízó (továbbiakban: „Megbízó”)

és másrészről az
Cégnév: Affidea Magyarország Kft.
Székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet
Adószám: 10604416-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-078533
mint megbízott (továbbiakban: „Megbízott”)

(a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél”)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. A megbízás tárgya:

 1. A Megbízó megbízza a Megbízottat egészségügyi szolgáltatások ellátásával. A szolgáltatások pontos tartalmát, a teljesítés helyét, módját és díjait a Felek között megkötött egyedi megállapodás (a továbbiakban: „EM”) tartalmazza.
 2. Felek rögzítik, hogy minden olyan kérdésben, melyet az EM, illetve annak mellékletei külön, a jelen ÁSZF-től eltérően nem szabályoznak, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak az irányadóak.
 3. A Felek közötti megállapodást a jelen ÁSZF, az EM és ezek mellékletei együttesen tartalmazzák. Bármilyen, a jelen ÁSZF, valamint az EM és annak mellékletei eltérése esetén elsősorban a EM és másodsorban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Felek közötti szerződés egészét (a továbbiakban: „Szerződés”) az ÁSZF és az EM, továbbá ezek mellékletei együttesen alkotják.

II. A Felek jogai és kötelezettségei:

 1. A Megbízott és a Megbízó köteles a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, a Szerződés jogszerű teljesítése érdekében együttműködni és egymást kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatni. A Felek kötelesek egymást minden, a Szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényről és körülményről kellő időben értesíteni, így különösen, ha a tény vagy körülmény a teljesítés idejére, minőségére kihatással lehet. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérséklésének módjára is.
 2. A Megbízó az utasításait írásban közli a Megbízottal. A Megbízott csak azon megbízói utasításokat köteles teljesíteni, amelyek a megbízás tárgyával kapcsolatosak.
 3. A Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. A Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől köteles utasítást elfogadni. Célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás esetén a Megbízott köteles a Megbízót erre írásban figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartja, a Megbízott a Megbízó kockázatára az utasítás szerint eljárhat. A Megbízott köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközik, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 4. A Megbízott a Megbízó utasításától abban az esetben térhet el, ha azt a Megbízó, vagy az egészségügyi szolgáltatásban tényleges részesülő páciens érdeke feltétlenül megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót az utasítástól való eltérésről haladéktalanul értesíteni kell.
 5. A Megbízó köteles a Szerződés tárgyát képező tevékenységek ellátáshoz szükséges adatokat a Megbízott kérésére és részére, a Megbízott által megadott határidőig szolgáltatni. Az adatok késedelmes szolgáltatásából eredő kárért való felelősség a Megbízót terheli.
 6. A Megbízott a Szerződés teljesítése során a leggondosabb szakmai odafigyeléssel, a Megbízó érdekeit képviselve köteles eljárni, feladatait az adott egészségügyi szolgáltatási tevékenységben jártas szakértő gondosságával végzi, és felel a vonatkozó jogszabályok betartásáért.
 7. A Megbízott a Szerződés teljesítése érdekében jogosult alvállalkozókat, közreműködő személyeket igénybe venni, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szabályainak betartása mellett.
 8. Megbízott az általa igénybe vett közreműködőkért, illetve személyes közreműködőkért, mint teljesítési segédekért, teljes körű felelősséget vállal, ami azt jelenti, hogy a közreműködő tevékenységéért a Megbízó vagy a szolgáltatást igénybe vevő páciens irányában Megbízottat terheli a szakmai felelősség.
 9. A Megbízó köteles a Megbízott által elvégzett szolgáltatások után az EM szerinti díjat megfizetni.
 10. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a szolgáltatásban ténylegesen részesülő természetes személyek azonosításához szükséges személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes igazolványt a páciensnek a szolgáltatás igénybevételét megelőzően be kell mutatnia (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély). Személyazonosság igazolásának megtagadása esetén, vagy sikertelensége esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.
 11. Az EM-be foglalt szolgáltatások zökkenőmentes ellátása segítéséről a Megbízottnál előjegyzési rendszer biztosításával gondoskodhat. Amennyiben az EM alapján, vagy a szolgáltatás jellegéből fakadóan a Megbízott előjegyzési rendszert alkalmaz, úgy az előjegyzett időpont vállalásával a Megbízott az elvárható keretek között biztosítja a kért egészségügyi ellátás előre egyeztetett időpontban történő elvégzését.
 12. Amennyiben Megbízott rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a szolgáltatásait az EM-ben meghatározott telephely(ek)en nyújtani, úgy jogosult az ilyen szolgáltatások ellátását más telephelyén, vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi szolgáltatónál biztosítani.
 13. Figyelemmel a Megbízott és az általa a szolgáltatásnyújtás során igénybe vett orvosok vagy egyéb, a szolgáltatások nyújtásában résztvevő személyek által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Megbízott rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt orvos vagy egyéb személyzet akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Megbízó rendelkezésére álljon. A Megbízott erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos vagy egyéb személyzet akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Megbízóval, illetőleg szükség esetén a pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megbízó által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a kijelölt orvos/egyéb személy akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról/egyéb személyről gondoskodni. Amennyiben a Megbízott helyettesítő orvosról/egyéb személyről gondoskodni nem tud, úgy a Megbízó illetőleg a páciens új vizsgálati időpontot kötelesek egyeztetni. A Megbízó vagy a páciens a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
 14. Figyelemmel arra, hogy a betegellátás a Megbízott a szolgáltatási telephely(ek)en folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a szolgáltatás megkezdésében. A Megbízó vagy a páciens az ilyen időben később kezdődő szolgáltatásnyújtás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
 15. A Megbízott minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.
 16. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtására a Megbízott a páciensekkel szemben további szabályokat és feltételeket állapíthat meg. Abban az esetben, ha a páciens bármely ilyen jellegű szabálynak, illetve feltételnek nem felel meg, és emiatt a szerződött szolgáltatás teljesítése nem lehetséges, úgy azért a Megbízott semmilyen felelősségre nem vonható sem a páciens, sem pedig a Megbízó részéről.
 17. A Megbízó a Megbízottal szemben beszámításra nem jogosult, nem jogosult továbbá a saját szolgáltatását, teljesítését visszatartani vagy felfüggeszteni.
 18. A Megbízott jogosult a teljesítését visszatartani, szüneteltetni, felfüggeszteni, illetve megszüntetni bármilyen a Megbízó vagy páciens felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül, ha a Megbízónak a Megbízóval szemben 30 (harminc) napot meghaladó tartozása áll fenn.
 19. A Megbízott nem tartozik felelősséggel semmilyen közvetlen vagy közvetett (tapadó károk, következmény károk, elmaradt vagyoni előny), anyagi vagy nem anyagi természetű károkért, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt a Megbízott okozta és a kár és annak mértéke, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a Szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. A Megbízott felelőssége bármely megrendelői igény érvényesítése esetén is csak a szolgáltatás nettó díjának erejéig áll fenn.

III. Megbízó felelőssége a páciensek magatartásáért

 1. A páciens köteles a szolgáltatás igénybevételére alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni és a Megbízottal együttműködni, annak utasításait betartani. Amennyiben a páciens a jelen pontba foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Megbízott jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Utóbbi esetben a teljesítés meghiúsulása a páciensnek felróható, és minden ebből adódó további esetleges következmény a páciens terhére esik.
 2. A páciens köteles a szolgáltatások igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Megbízott működési rendjét tiszteletben tartani. Mindemellett a páciens a szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A páciens köteles a szolgáltatások nyújtásában a Megbízottal illetőleg annak közreműködőivel, az orvossal, illetve az egyéb alkalmazottakkal együttműködni.
 3. A Megbízott mind a páciens, mind a Megbízó irányában kizárja a felelősségét azokért a következményekért, amelyek a páciens kötelezettségei megszegéséből adódnak, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, az előírt gyógyszert nem szedi be vagy, nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza.
 4. Amennyiben az orvos döntése alapján indokolt, és a Felek az EM-ben ekként állapodnak meg, a Megbízott meghatározott időtartamra Holter EKG, illetve ABPM mérésére szolgáló, vagy egyéb más készüléket (jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: eszköz) ad kölcsön a páciensnek, a páciens azt kizárólag a meghatározott célból és időtartamra jogosult használni, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Megbízottnak visszaadni.
 5. Az átvett eszköz a Megbízott tulajdonát képezi. A páciens az eszközt átvételi elismervény aláírása után, viheti el magával, visszaadási kötelezettség terhe mellett. Az eszközt a páciens hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Megbízottnak visszaadni.
 6. Amennyiben a páciens az eszközt hibásan, sérülten, működésképtelen állapotban, vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, illetőleg abban az esetben, ha egyáltalán nem szolgáltatja vissza, úgy a Megbízott jogosult az eszköz javításának vagy új eszköz vásárlásának a költségeit a Megbízó részére kiszámlázni, valamint az ebből eredő esetleges további költségeit vagy kárát a Megbízóval szemben érvényesíteni.
 7. Megbízó vállalja, hogy a Szerződésben a páciensekre vonatkozóan előírtakat a páciensekkel betartatja.

IV. Szavatosságvállalások

 1. Mind a Megbízó, mind a Megbízott kijelentik, hogy

  a) a hatályos magyar jogszabályok szerint alapított és működő gazdasági társaságok, ellenük nincs folyamatban csőd-, végrehajtási, felszámolási vagy bármely egyéb olyan eljárás, amely a Szerződés teljesítését akadályozná;

  b) rendelkeznek a Szerződés aláírásához és teljesítéséhez szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és engedélyekkel, és kötelezik magukat, hogy ezen alkalmassági követelményeket a Szerződés hatálya alatt mindvégig fenntartják.

 2. A Megbízott szavatolja, hogy a Szerződésben foglaltak teljesítése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el.
 3. A Megbízott a szolgáltatásai nyújtásához szükséges engedélyekkel, valamint a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A Megbízott a szolgáltatást az ellátásban résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek, valamint a hatályos jogszabályok betartásával nyújtja.
 4. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással a tevékenység ellátása vonatkozásában, amely az általa igénybe vett közreműködőkre is kiterjed.
 5. Megbízott a saját telephelyei vonatkozásában kijelenti és szavatolja, hogy a rendelkezik valamennyi, a tevékenység ellátásához szükséges engedéllyel.
 6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a jelen fejezetben foglaltaknak nem felelnek meg.

V. Megbízó által biztosított telephelyek, eszközök

 1. A Felek az EM-ben akként is megállapodhatnak, hogy a szolgáltatások, vagy azok bizonyos része tekintetében a szolgáltatásnyújtás helyszínét (telephelyét) a Megbízó bocsátja a Megbízott rendelkezésére, úgy a Megbízó szavatolja, hogy az általa biztosított szolgáltatásnyújtás helyszín megfelel a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak. (a továbbiakban: „Megbízói Telephely”)
 2. A Megbízói Telephelyet a Megbízó térítésmentesen biztosítja a Megbízónak a szolgáltatások ellátásához. A Megbízói Telephely közüzemi költségei a Megbízót terhelik, továbbá a Megbízó köteles saját költségére gondoskodni a Megbízói Telephely takarításáról, a kommunális hulladék elszállításáról (kezeléséről), a rovarok és rágcsálók irtásáról, továbbá minden olyan egyéb feltétel megteremtéséről, mely ahhoz szükséges, hogy a Megbízói Telephely a szolgáltatások nyújtására alkalmas legyen. (például: Megbízói Telephely érintésvédelmi és tűzvédelmi szabályossági felülvizsgálatának elvégeztetése; tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata a Megbízót terheli. A veszélyes hulladék kezelése a Megbízott terhére esik.
 3. A Megbízói Telephelyen túl a Megbízói Telephelyen a Megbízó a foglalkozás egészségügyi szolgáltatások körében a foglalkozás egészségügyi alapellátáshoz (szakmakód: 2501) szükséges tárgyi eszközöket a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően (ideértve a tárgyi eszközök javítását, időszakos felülvizsgálatát is) és a saját költségén, a Megbízott részére térítésmentesen biztosítja.
 4. A Megbízott a Megbízói Telephelyen kizárólag a fentiek Megbízói betartása mellett, érvényes működési engedély birtokában végezhet egészségügyi szolgáltatást.
 5. Abban az esetben, ha a Megbízói Telephelyet a Megbízó a fentiek szerint nem biztosítja a Megbízott részére, úgy az a Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben a Megbízott a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezmények gyakorlására válik jogosulttá. (különösen: rendkívüli felmondás, meghiúsulási kötbér követelése).

VI. Megbízási díj

 1. A Megbízott a Szerződés alapján végzett tevékenység ellátásáért az EM-ben meghatározott megbízási díjra, az ott részletezett feltételek mellett jogosult.
 2. Hacsak a Felek kifejezetten eltérően nem állapodnak meg, akkor az EM-ben kifejezetten eltérően nem rendezett szolgáltatás ellenértékeként mindenkor a szolgáltatás igénybevétele napján érvényes Megbízotti díjszabás (árlista) az irányadó.
 3. Felek közösen felülvizsgálják a tárgyhóban a Megbízott által teljesített vizsgálatokat és szolgáltatásokat, majd a felülvizsgálatot követően a Megbízó a teljesített vizsgálatok és szolgáltatások igazolására rendelési igazolást állít ki (a továbbiakban: „Rendelési Igazolás”) legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A Rendelési Igazolásnak azonosítható módon tartalmaznia kell a tárgyhóban teljesített vizsgálatokat és egyéb szolgáltatásokat, valamint a Megbízó köteles a Rendelési Igazoláson feltüntetni valamennyi olyan adatot (például: hivatkozási szám, egyéb azonosító számok) amelyeknek a számlán való feltüntetését kéri.
 4. Amennyiben az EM tartalmaz teljesítési igazolásra vonatkozó rendelkezéseket, úgy Rendelési Igazolásként az EM-ben foglalt teljesítési igazolás is elfogadható, amennyiben az jelen ÁSZF VI. pontjában foglalt követelményeknek eleget tesz. Ebben az esetben a Megbízó a teljesítési igazolásban köteles feltüntetni valamennyi olyan adatot (például: hivatkozási szám, egyéb azonosító számok) amelyeknek a számlán való feltüntetését kéri és a teljesítési igazolás minősül Rendelési Igazolásnak.
 5. Megbízott a Rendelési Igazolásban foglalt vizsgálatoknak és szolgáltatásoknak megfelelően állítja ki számláit. A kiállított számlának az általánosan kötelező tartalmi elemeken, valamint az EM-ben előírtakon túl, tartalmaznia kell a Megbízó által a Rendelési Igazoláson feltüntetett adatokat is. Amennyiben a Megbízó határidőben nem állít ki Rendelési Igazolást, úgy a Megbízott számláit a Rendelési Igazolás hiányában állítja ki, melyeket a Megbízó köteles befogadni.
 6. Az ÁSZF VI. 5. pontja szerinti, Rendelési Igazolás hiányában kiállított számla esetén a Megbízó nem hivatkozhat arra, hogy a számla tartalma nem felel meg a tárgyhóban teljesített vizsgálatoknak és szolgáltatásoknak.
 7. A Megbízott számlájával kapcsolatos bármely észrevételt vagy kifogást írásban, a számla kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül kell a Megbízott tudomására hozni. A Megbízó a számlával kapcsolatos esetleges észrevételeit és kifogásait írásbeli formában, indoklással ellátva köteles megküldeni az EM-ben meghatározott kapcsolattartó részére. Amennyiben az adott számla módosításra szorul és a módosítás oka a Megbízó mulasztása vagy hibája nyomán merül fel – ideértve a Rendelési Igazolással kapcsolatos hibákat és hiányosságokat – és a Megbízott a számla módosításához hozzájárul, úgy a Megbízó köteles számlamódosítási díj megfizetésére, melynek összege a módosított számlán szereplő végösszeg *x* %-a, de minimum *összeg*,-Ft. Megbízott a számlamódosítási díjat a Megbízó választása szerint a módosított számlán tünteti fel, vagy arról külön számlát állít ki. A megjelölt határidő elteltét követően a számla fenntartás nélkül, teljes egészében elfogadottnak tekintendő a Megbízó részéről.
 8. Valamennyi a Megbízott részére történő kifizetést a Megbízott által meghatározott bankszámlára történő átutalással a Megbízott számlájának kiállítását követő 30 (harminc) napon belül kell teljesíteni. A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az összeg a Megbízott bankszámlán jóváírásra kerül. Megbízó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Megbízott a mindenkori vonatkozó jogszabályok – mely a jelen ÁSZF aláírásakor a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§ (1) bekezdése – alapján behajtási költségátalány kiszámlázására jogosult.
 9. A Megbízott a megbízási díjáról kiállított számlát választása szerint postai úton vagy e-mailben (az EM-ben meghatározott kapcsolattartó részére vagy az erre külön kijelölt e-mail címre) küldi meg a Megbízónak. A számla e-mailben történő megküldése esetén a jelen ÁSZF IX. fejezetének a rendelkezései az irányadóak a számla kézhezvételére.
 10. Időpontfoglaláshoz kötött, nem átalánydíjas szolgáltatások (pl. menedzserszűrés) esetében, ha a Megbízó, vagy az általa időpontfoglalásra feljogosított páciens a lefoglalt időpontot az azt megelőző 48 órán belül mondja le vagy egyáltalán nem jelzi a Megbízott számára, hogy a lefoglalt időpontot le kívánja mondani és a vizsgálaton az arra jogosult nem, jelenik meg, úgy a Megbízott jogosult az adott szolgáltatásra meghatározott szolgáltatási díjakat kötbér jogcímén felszámolni. Ugyanezen mértékű meghiúsulási kötbér illeti meg a Megbízottat abban az esetben is, ha a megrendelt szolgáltatás az ÁSZF III. 1. illetve III. 2. pontja alapján nem teljesíthető. A Megbízó a jelen pontba foglalt kötbérmértéket tudomásul veszi, és azt arányosnak tekinti, tekintettel arra, hogy Megbízottat terheli az el nem végzett vizsgálatok esetében is a munkaszervezés költsége, szakorvosainak és asszisztenseinek rendelkezésre állási ideje, a különböző orvosi berendezések működési és használati ideje és ebből következően a Megbízó, illetve kedvezményezettei meg nem jelenéssel, illetve késői lemondással járó magatartása a Megbízott üzletfolytonosságát veszélyezteti.

VII. Titoktartás

 1. Felek rögzítik, hogy „bizalmas információ” minden olyan, a másik Félre vonatkozó információ, adat, irat, szoftver, üzleti elképzelés, egyéb információ, amely a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a másik Fél tudomására jut, amelyet a Felek egymással közölnek vagy átadnak, illetőleg ami valamelyik Féllel, különösen annak működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, ügyfeleivel kapcsolatban a másik Fél tudomására jut.
 2. A Felek a Szerződés hatálya alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül
  a) kötelesek az üzleti titkot megőrizni, ideértve azok olyan módon való kezelését, hogy az üzleti titkok semmiképpen se juthassanak illetéktelen harmadik személyek tudomására vagy birtokába,
  b) az üzleti titkot csak a másik Fél előzetes írásos hozzájárulásával szolgáltathatják ki harmadik személynek,
  c) az üzleti titkot csak a Felek együttműködésén alapuló kötelezettségeik teljesítése által meghatározott körben – a Felek által meghatározott célból és mértékben – használhatják fel, ezt meghaladóan nem használhatják, nem hasznosíthatják és nem kezelhetik.
 3. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon adatra, információra, amely a Szerződés megkötésének az időpontjában, vagy azt követően bármikor nyilvánosságra kerül, kivéve, ha ez a másik szerződő Fél szerződésszegésének következménye.
 4. A titoktartási kötelezettségek megszegésével a másik szerződő Félnek, illetve harmadik személynek okozott károkért a Felek teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak. A szerződő Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a Felek jelen pont alapján fennálló kötelezettségei a Szerződés megszűnését követően is fennállnak.

VIII. A Szerződés időtartama, megszűnése, szerződésszegés

 1. A Szerződés időtartamára és hatályára vonatkozó különös rendelkezéseket az EM tartalmazza.
 2. A határozott időtartamra kötött Szerződést a Felek kizárólag rendkívüli felmondással jogosultak egyoldalúan felmondani.
 3. Ha az EM-ben ettől eltérően a Felek nem állapodnak meg, úgy a határozatlan időre kötött Szerződést írásbeli rendes felmondás útján bármelyik Fél 90 (kilencven) napos felmondási idővel jogosult egyoldalúan megszüntetni.
 4. Amennyiben valamelyik szerződő Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét megszegi és azt a sérelmet szenvedő Fél által vele írásban közölt, megfelelő póthatáridőre sem teljesíti a Szerződésnek megfelelően, a sérelmet szenvedett Fél jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján felmondani. A Felek ez esetben kötelesek egymással maradéktalanul elszámolni, és a szerződésszegéssel okozott kárt a szerződésszegő Fél köteles a másik félnek megtéríteni.
 5. A Szerződés megszűnése esetén Felek a már teljesített szolgáltatásokkal egymással elszámolnak és törekednek arra, hogy az elszámolást követő 8 (nyolc) napon belül a ki-, ill. visszafizetések megtörténjenek.
 6. A Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.
 7. A Szerződés az EM-ben meghatározott napon lép hatályba. Amennyiben az EM a hatálybalépésre rendelkezést nem tartalmaz, úgy a Szerződés (ideértve a jelen ÁSZF-et, az EM-et és annak valamennyi mellékletét) aláírásával lép hatályba. Utóbbi esetben, amennyiben a Felek között a Szerződés aláírása nem azonos időben történik, úgy a Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásával és annak a másik Félnek való megküldésével lép hatályba.
 8. Abban az esetben, ha a határozott időre kötött Szerződést a Megbízott a Megbízónak felróható, vagy a Megbízó érdekkörében felmerülő okból szünteti meg rendkívüli felmondás útján, úgy a Megbízott a Megbízótól meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult követelni a Szerződés még hátralevő teljes időtartamára járó megbízási díj 80%-ának megfelelő összeget.

IX. Értesítések

 1. A Felek a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést írásban, személyesen (ideértve a futár útján történő átadást is), ajánlott tértivevényes küldeményként vagy elektronikus levél (e-mail) formájában kötelesek az EM-ben feltüntetett elérhetőség(ek)re küldeni.
 2. Abban az esetben, ha a Felek eltérően nem állapodnak meg, úgy a Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a Felek mindenkori székhelyére kell küldeni. A Felek mindezek mellett kifejezetten akként rendelkeznek, hogy a székhelyre küldött jognyilatkozatok akkor is hatályosak, amennyiben a Felek az EM-ben a székhelytől eltérő levelezési címet határoztak meg.
 3. Valamennyi értesítés, ha egy korábbi átvétel nem bizonyított, megfelelően átadottnak tekintendő:
  a) e-mail esetén a feladást követő munkanapon délelőtt 10 órakor;
  b) személyes kézbesítés esetén, ha az átadás délután 5 óra után történt, akkor az átadást követő munkanapon délelőtt 10 órakor, egyébként az átadás napján;
  c) postai ajánlott kézbesítés esetén a postára adás napjától számított ötödik munkanapon.
 4. A Felek elérhetőségekben bekövetkező bármely változásról a Felek egymást késedelem nélkül kötelesek értesíteni. Ennek elmulasztásából származó mindennemű kár a mulasztót terheli.
 5. Az elérhetőségekben bekövetkezett változás nem igényel szerződésmódosítást.

X. Adatkezelés

 1. A Szerződés szerinti egészségügyi szolgáltatás során keletkezett egészségügyi és személyazonosító adatokat a Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) valamint az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak. tv.) rendelkezései szerint kezelni.
 2. Szerződő Felek jelen megállapodás alapján kijelentik, hogy a fogalom-meghatározás, mint például egészségügyi adat vagy személyazonosító adat esetén az Eüak. tv. 3. §-ban foglaltak az irányadóak. Az adatkezelés tekintetében az Info tv. 3. §. 3. pontjába foglalt különleges adatokra vonatkozó előírások az irányadók.
 3. A Megbízó szavatolja, hogy az adatkezelés és az adattovábbítás, illetve adatfeldolgozás során kiemelten betartja az Európai Parlament és Tanács 2016/679. Rendeletét, valamint az ezzel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályokat. Ha a Megbízott személyes adatokat vesz át Megbízótól, akkor a Megbízott azt vélelmezi, hogy az adatkezeléshez és adattovábbításhoz az előzőleg hivatkozott jogszabályok szerinti tájékoztatás és szükség szerint az érintetti hozzájárulás bekérése megtörtént. Abban az esetben, hogy ha a Megbízó által végzett adatkezeléssel, adattovábbítással, vagy adatfeldolgozással kapcsolatban a Megbízottat bármilyen következmény terheli, azt továbbháríthatja Megbízóra azzal, hogy a Megbízó azt köteles teljes egészében megtéríteni a Megbízott részére.
 4. A Felek a Szerződés teljesítése érdekében a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, adatvédelmi megállapodást kötnek, mely adatvédelmi megállapodás jelen ÁSZF melléklete és így a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 5. A Megbízott adatvédelmi tájékoztatója mindenkor elérhető a www.affidea.hu weboldalon.

XI. Vis maior

 1. Egyik Fél sem felelős a másik Fél felé bármely kötelezettség teljesítésében megnyilvánuló késedelem vagy mulasztás esetén, amennyiben a késedelem vagy mulasztás olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől független, (mint például a háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, pandémia, a Felek bármelyikének partnerénél felmerülő fizikai vagy jogi akadály vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet) feltéve, hogy ezen körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek, illetőleg a Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, ám az annak teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. (vis maior).
 2. A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól olyan mértékben, amilyen mértékben a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, amelyre a vis maior körülmény hatása fennáll.
 3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés – részükre fel nem róható okból bekövetkező – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező vis maior körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.
 4. A vis maior események által érintett Fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, megjelölve tájékoztatójában a vis maior esemény kezdetét, jellegét és amennyiben lehetséges várható végét.
 5. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő felet a szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior esemény nem érinti.

XII. Koordinátorok és kapcsolattartók

 1. A Felek a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos operatív kérdések és ügyintézések kezelésére és ellátására koordinátorokat jelölhetnek ki. Abban az esetben, ha a Felek bármelyike koordinátort jelöl ki, úgy annak elérhetőségei az EM-ben kerülnek feltüntetésre. A koordinátorok hatókörébe eső operatív kérdésekben mindkét Fél elsődlegesen a koordinátorok útján vállalja a nyilatkozatai megtételét.
 2. A saját koordinátorának, illetve esetlegesen kijelölt egyéb kapcsolattartó személyét bármelyik Fél jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A koordinátor és egyé kapcsolattartók személyében vagy az elérhetőségekben bekövetkezett változás nem igényel szerződésmódosítást.
 3. A koordinátorok és egyéb kapcsolattartók személyében illetőleg elérhetőségekben bekövetkező bármely változásról a Felek egymást késedelem nélkül kötelesek értesíteni. Ennek elmulasztásából származó mindennemű kár a mulasztót terheli.

XIII. Vegyes rendelkezések

 1. A Szerződés módosítása – ideértve annak kiegészítését is – csak írásban, a Felek közös akaratnyilatkozatával lehetséges.
 2. Megbízó Szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202. §-ában meghatározott jogátruházás, valamint engedményezés kizárólag a Megbízott kifejezett jóváhagyása esetén lehetséges.
 3. Ha a Szerződés bármely rendelkezése egészben vagy részben törvényellenes, érvénytelen vagy hatálytalan, az a többi rendelkezés érvényességét és hatályosságát nem érinti. A törvényellenes, érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezések – a jog által engedett mértékben és figyelemmel a Szerződés céljára – ugyanolyan gazdasági hatással bír.
 4. A Szerződés az EM tárgyára vonatkozóan a Felek teljes megállapodását és megegyezését tartalmazza, és hatályon kívül helyez valamennyi, a Felek között korábban létrejött szóbeli vagy írásbeli tárgyalást vagy megállapodást.
 5. A Felek Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadóak, ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott szakirodalomban is közzétett szakmai követelmények töltik ki tartalommal a létrejött jogviszonyt.
 6. A Felek megállapodnak, a Szerződéssel, illetőleg annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos valamennyi jogvitát, amely békés úton nem oldható meg, kizárólagosan és végérvényesen az illetékes magyarországi bíróságnak kell elbírálni.

Alulírott Felek a jelen ÁSZF-et elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Budapest, 2023. ……

_______________________________
Megbízó
(cégszerű aláírás)

_______________________________
Megbízott
Affidea Magyarország Kft.
(cégszerű aláírás)