Időpontfoglalás
Ügyfélszolgálat - magánrendelés +36 1 803 6464

Általános szerződési feltételek – Magánszemélyek privát ellátására vonatkozóan

– Affidea Magyarország Kft. –

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Affidea Magyarország Kft. (1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet) egészségügyi szolgáltató és természetes személy ügyfelei közötti jogviszony szabályait és feltételeit fekteti le, valamint meghatározza a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a szerződéses jogviszony fennállta alatt.

Preambulum

Jelen ÁSZF-et alkalmazó egészségügyi szolgáltató az Affidea Magyarország Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet
Adószáma: 10604416-2-42
Cégjegyzékszáma: 01-09-078533
Képviseli: Razvan Alexandru Predica ügyvezető
Az Affidea Magyarország Kft. különböző egészségügyi szolgáltatások nyújtására jogosult gazdasági társaság. A társaság szavatolja, hogy szolgáltatásainak nyújtásához rendelkezik valamennyi szükséges engedéllyel és képesítéssel, szolgáltatásait a szakma szabályainak és előírásainak maradéktalan betartása mellett, a legmagasabb minőségben teljesíti.

I. Fogalmak

 1. Szolgáltató: Affidea Magyarország Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Ügyfél: A Szolgáltató természetes személy ügyfelei, akik igénybe kívánják venni valamely szolgáltatását.
 3. Felek: Szolgáltató és Ügyfél együttesen
 4. Szolgáltatás: A Szolgáltató által nyújtott egészségügyi vizsgálatok, egészségügyi beavatkozások, amelyet az Ügyfél Szolgáltatási Szerződés megkötésével megrendelt.
 5. Szolgáltatási Szerződés: Olyan megállapodás, amely a Felek között időpontfoglalással és az időpontfoglalást követően az Ügyfél részére e-mail útján megküldött visszaigazolásban foglaltak szerint jön létre és tartalmazza az Ügyfél által igénybe venni kívánt Szolgáltatás részleteit, így különösen, de nem kizárólagosan: Szolgáltatás megnevezése, finanszírozás, szolgáltatásnyújtás időpontja és helye.
 6. Szerződés: ÁSZF és Szolgáltatási Szerződés együttesen, mint a Felek jogviszonyát meghatározó rendelkezések összessége.

II. ÁSZF Hatálya, alkalmazási köre, módosítása

 1. A jelen ÁSZF hatálya a magánszemélyként eljáró Ügyfélre és a Szolgáltató jogviszonyára terjed ki. Jelen ÁSZF hatálya kifejezetten nem terjed ki azon esetekre, ahol a Szolgáltató, mint vállalkozás más vállalkozásokkal kerül jogviszonyba.
 2. Jelen ÁSZF-ben meghatározásra kerülnek a Felek Szolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei.
 3. Az Ügyfél által igénybe venni kívánt szolgáltatások pontos tartalmát, a teljesítés helyét, módját és díjait a Szolgáltatási Szerződés tartalmazza.
 4. A Felek közötti megállapodást a jelen ÁSZF, a Szolgáltatási Szerződés és ezek mellékletei együttesen tartalmazzák. Bármilyen, a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatási Szerződés és annak mellékletei eltérése esetén elsősorban a Szolgáltatási Szerződés és másodsorban a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
 5. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató a módosított ÁSZF szövegét annak hatálybalépését 5 naptári nappal megelőzően honlapján (www.affidea.hu) közzéteszi. A Szolgáltató valamennyi szolgáltatási helyén biztosítja az Ügyfelek számára, hogy az
  ÁSZF-hez papír alapon, vagy azzal egyenértékű elektronikus formában is hozzáférjenek. A módosított ÁSZF a módosítást megelőzően létrejött Szerződéseket nem érinti.
 6. Amennyiben az Ügyfél az általa igénybe vett Szolgáltatás ellenértékéről szóló számlát nem saját vagy indokolt esetben más természetes személy nevére, hanem egyéb jogi személyre – ide nem értve az egészségpénztáron keresztül való finanszírozást – kéri kiállítani, úgy erre kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az Ügyfél külön nyilatkozatban elismeri, hogy jogosult adott jogi személy nevére számla kiállítását kérni. Amennyiben az Ügyfél nem tesz erre vonatkozó nyilatkozatot, a Szolgáltató az Ügyfél nevére állítja ki a számlát.
 7. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértékéről szóló számla cég nevére kerül kiállításra, úgy továbbra is az Ügyfél tekintendő szerződő félként, a számlán megnevezett cég jelen jogviszonyban, mint költségviselő jelenik meg, így az Ügyfelet ezen esetben is kötik jelen ÁSZF rendelkezései.

III. Felek jogai és kötelezettségei

 1. A Szerződés az Ügyfél általi időpontfoglalással és a visszaigazoló e-mail Szolgáltató általi megküldésével jön létre. Amennyiben az Ügyfél az általa lefoglalt Szolgáltatást igénybe veszi, Szolgáltató úgy tekinti, hogy a visszaigazoló e-mailben foglaltakat az Ügyfél megismerte és tudomásul vette, az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. A Szolgáltató a Szerződés teljesítése során a leggondosabb szakmai odafigyeléssel, az Ügyfél érdekeit képviselve köteles eljárni, feladatait az adott egészségügyi szolgáltatási tevékenységben jártas szakértő gondosságával végzi, és felel a vonatkozó jogszabályok betartásáért.
 3. A Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.
 4. A Szolgáltató és az Ügyfél köteles a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, a Szerződés jogszerű teljesítése érdekében együttműködni és egymást kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatni. A Felek kötelesek egymást minden, a Szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényről és körülményről kellő időben értesíteni, így különösen, ha a tény vagy körülmény a teljesítés idejére, minőségére kihatással lehet. Tekintettel a Szolgáltatás jellegére, a Felek a Szerződés teljesítésének körében kötelesek megfelelni valamennyi orvosszakmai követelménynek és előírásnak, a Feleknek törekednie kell a megfelelő orvos – páciens viszony kialakítására. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását – jelen pont érvényesülése érdekében is – az Ügyfél által aláírandó beleegyező nyilatkozathoz kötheti.
 5. A Szolgáltató az Ügyfél érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni, valamint törekszik az Ügyfél igényeinek figyelembevételére, ám a Szolgáltató elsődlegesen az ágazati jogszabályok és az egészségügyi szakmára irányadó szabályok alapján nyújtja szolgáltatásait. Amennyiben az Ügyfélnek olyan igénye vagy kérése merül fel a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban, amely célszerűtlen, annak végrehajtása nem indokolt, a Szolgáltató az Ügyfél kérését, az orvosszakmai előírások és követelmények figyelembevétele mellett indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben az Ügyfél kérése vagy igénye saját maga vagy mások egészségét veszélyezteti vagy annak végrehajtása jogszabályba, vagy hatósági határozatba ütközne, úgy a Szolgáltató köteles azt megtagadni.
 6. Az Ügyfél köteles a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat a Szolgáltató kérésére és részére, a Szolgáltató által megadott határidőig szolgáltatni. Az Ügyfél köteles valós adatokat és tényleges egészségügyi állapotát tükröző nyilatkozatokat tenni és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó beleegyező és hozzájáruló nyilatkozatokat pontosan, valóságnak megfelelően kitölteni a Szolgáltatóval való együttműködés során. Az adatok késedelmes vagy valótlan tartalmú szolgáltatásából eredő, mindennemű kárért való felelősség az Ügyfelet terheli.
 7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes igazolványt az Ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételét megelőzően be kell mutatnia (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély). Személyazonosság igazolásának megtagadása, vagy sikertelensége esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.
 8. Figyelemmel arra, hogy a betegellátás a Szolgáltató szolgáltatási telephelyein folyamatosan zajlik, a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott időponthoz képest előfordulhat csúszás a szolgáltatás megkezdésében. Az Ügyfél a később kezdődő szolgáltatásnyújtás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
 9. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a szolgáltatásait a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott telephelyen nyújtani, úgy jogosult, de nem köteles az ilyen szolgáltatások ellátását más telephelyen, vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi szolgáltatónál biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen okból nem képes vagy nem kívánja más telephelyen nyújtani a Szolgáltatást, úgy jogosult, de nem köteles az Ügyféllel új időpontot egyeztetni. Amennyiben a Felek között új időpont egyeztetése bármilyen okból nem kerül sor, úgy bármely fél elállhat a szerződéstől további kötelezettség nélkül.
 10. Figyelemmel a Szolgáltató és az általa a szolgáltatásnyújtás során igénybe vett orvosok vagy egyéb, a szolgáltatások nyújtásában résztvevő személyek által végzett tevékenységre, és annak jellegére, a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben a Szolgáltatás nyújtására kijelölt orvos vagy egyéb személyzet akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban az Ügyfél rendelkezésére álljon. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos vagy egyéb személyzet akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően az Ügyféllel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyfél által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a kijelölt orvos/egyéb személy akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról/egyéb személyről gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról/egyéb személyről gondoskodni nem tud, úgy az Ügyféllel új vizsgálati időpontot jogosult egyeztetni. Az Ügyfél a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a Felek között új időpont egyeztetésére bármilyen okból nem kerül sor, úgy bármely fél elállhat a szerződéstől további kötelezettség nélkül.
 11. Szolgáltató a Szerződés teljesítése érdekében jogosult alvállalkozókat, közreműködő személyeket igénybe venni, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szabályainak betartása mellett. Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködőkért, illetve személyes közreműködőkért, mint teljesítési segédekért, teljes körű felelősséget vállal, ami azt jelenti, hogy a közreműködő tevékenységéért az Ügyfél irányában a Szolgáltatót terheli a szakmai felelősség.
 12. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által esetlegesen igénybe vett alvállalkozók szintén egészségügyi szolgáltatók, így az ő esetükben is előfordulhatnak előre nem látható csúszások és késedelmek. Amennyiben adott Szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató által igénybe vett alvállalkozó bármilyen okból eredő akadályoztatása vagy késedelme nyomán a Szolgáltatásban is késedelem merül fel, a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
 13. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtására a Szolgáltató további szabályokat és feltételeket állapíthat meg (például Szolgáltatást megelőzően speciális táplálkozási szabályok, alkoholfogyasztás vagy dohányzás tilalma a Szolgáltatást megelőzően; külön beleegyező nyilatkozat stb.), melyek beavatkozásonként eltérőek lehetnek. Abban az esetben, ha az Ügyfél bármely ilyen jellegű szabálynak, illetve feltételnek nem felel meg, és emiatt a Szolgáltatás teljesítése nem lehetséges vagy eredménytelen, úgy azért a Szolgáltató felelősségre nem vonható az Ügyfél részéről.
 14. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni és a Szolgáltatóval együttműködni, annak utasításait betartani. Amennyiben az Ügyfél a jelen pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget (például ittas, vagy bódult állapotban jelenik meg a szolgáltatásnyújtás helyén; egészségügyi állapota az igénybe venni kívánt Szolgáltatást nem teszi lehetővé; nem tartja be a Szolgáltató házirendjét stb.), úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni. Utóbbi esetben a teljesítés meghiúsulása az Ügyfélnek felróható, és minden ebből adódó további esetleges következmény az Ügyfél terhére esik.
 15. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Mindemellett az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatások nyújtásában a Szolgáltatóval illetőleg annak közreműködőivel, az orvossal, illetve az egyéb alkalmazottakkal együttműködni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását, melynek következményei az Ügyfelet terhelik.

IV. Felelősség

 1. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat saját elhatározásából veszi igénybe, valamint tudomásul veszi, hogy valamennyi szolgáltatás, eltérő mértékű orvosi kockázattal jár, mely kockázatot minden esetben az Ügyfél visel.
 2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett szolgáltatás eredményessége, az Ügyfél szervezetének reakciója, a gyógyulási idő előre nem látható tényezők függvényében eltérő lehet a többi Ügyféltől. Amennyiben az Ügyfél által igénybe vett Szolgáltatás eredményessége elmarad az előre várt, vagy átlagos mértéktől, vagy esetlegesen teljesen eredménytelen, úgy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 3. A Szolgáltató kizárja a felelősségét azokért a következményekért, esetleges szövődményekért amelyek az Ügyfél kötelezettségeinek megszegéséből adódnak, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait az Ügyfél nem tartja be, az előírt gyógyszert nem szedi be vagy, nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza, a kontroll vizsgálatokon és egyéb szükséges utógondozáson nem vagy nem az előírt rendszerességgel vesz részt.
 4. A Szolgáltató kizárja a felelősségét azokért a következményekért, amelyek annak nyomán merülnek fel, hogy az Ügyfél téves vagy valótlan adatokat ad meg a Szolgáltató számára egészségügyi állapotára vonatkozóan. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészségügyi voltára tekintettel kiemelten fontos, hogy a Szolgáltató valós képet kapjon az Ügyfél egészségügyi állapotáról, így különösen az esetleges gyógyszerallergiáiról, kezelés szempontjából fontos kórelőzményeiről, életmódjáról, illetve arról, hogy az Ügyfél más gyógykezelésben részesül-e.
 5. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szándékosan okozott, valamint az életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás esetének kivételével kártérítési felelősségét az Ügyfél által igénybe vett Szolgáltatás díjának összegében maximalizálja.
 6. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ügyfél azon értéktárgyaiban bekövetkezett károkért, amelyeket az Ügyfelek egészségügyi intézményekbe rendszerint nem szoktak magukkal vinni (Így különösen: szokásos mennyiséget meghaladó készpénz, értékpapír, ékszerek, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez szükségtelen egyéb vagyontárgyak). Ezen túlmenően a Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan értéktárgyban bekövetkezett kárért, amely értéktárgyat nem az értéktárgyak megőrzésére kialakított vagy kijelölt helyen helyeztek el.
 7. Amennyiben a Szolgáltatást közvetlenül nyújtó személy (orvos, vagy más egészségügyi személyzet) döntése alapján indokolt, úgy a Szolgáltató meghatározott időtartamra Holter EKG, illetve ABPM mérésére szolgáló, vagy egyéb más készüléket (jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: „Eszköz”) ad kölcsön az Ügyfélnek. Az Ügyfél az Eszközt kizárólag a meghatározott célból és időtartamra jogosult használni, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Szolgáltatónak visszaadni. Az Ügyfél az adott Eszközt kölcsönszerződés (felelősségvállalási nyilatkozat) aláírásával és visszaadási kötelezettség terhe mellett viheti magával. Amennyiben az Ügyfél az Eszközt hibásan, sérülten, működőképtelen állapotban, vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, illetve abban az esetben, ha az Eszközt egyáltalán nem szolgáltatja vissza, úgy a Szolgáltató jogosult az Eszköz javításának vagy új Eszköz vásárlásának a költségeit az Ügyfél részére kiszámlázni, valamint az ebből eredő esetleges további költségeit vagy kárát az Ügyféllel szemben érvényesíteni. A biztosíték összege az Eszköz javításának vagy pótlásának költségeibe beleszámít, de abban az esetben, ha az nem fedezi a Szolgáltató költségeit, a Szolgáltató jogosult a különbözet összegének követelésére. Amennyiben az Eszköz sértetlenül kerül visszaadásra a Szolgáltató részére, a biztosíték maradéktalanul visszajár az Ügyfél részére.

V. Szavatosságvállalások

 1. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szerződésben foglaltak teljesítése során a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai és etikai szabályok, irányelvek maradéktalan betartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatásai nyújtásához szükséges engedélyekkel, valamint a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, valamint kijelenti és szavatolja, hogy telephelyei vonatkozásában is rendelkezik valamennyi, a tevékenység ellátásához szükséges engedéllyel.
 2. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással a tevékenység ellátása vonatkozásában, amely az általa igénybe vett közreműködőkre is kiterjed.

VI. Díjazás

 1. Az Ügyfél a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásért a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díj fizetésére köteles.
 2. Az Ügyfél a szolgáltatások díjáról előzetesen a Szolgáltató honlapján közzétett információk alapján, vagy telefonon kérhet tájékoztatást, valamint a Szolgáltató a szolgáltatási helyeken is közzéteszi árlistáját papír alapon, vagy azzal egyenértékű elektronikus formában is hozzáférhetnek. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató listaárai és a Szolgáltatásért ténylegesen fizetendő árak között eltérés lehet, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató időnként kedvezményeket biztosít, kampányokat indít, különböző hűségkedvezményeket alkalmaz.
 3. A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díj a ténylegesen fizetendő, végleges díjtól eltérhet, amennyiben a Szolgáltatást közvetlenül nyújtó orvos szerint további kiegészítő vizsgálat vagy ellátás nyújtása válik szükségessé. A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díjon felüli költségekről az Ügyfél szóban kap megfelelő tájékoztatást.
 4. Az Ügyfél a Szolgáltatásért fizetendő díjat a Szolgáltató által kiállított számla alapján fizeti meg.
 5. A Szolgáltató számláját elektronikus úton állítja ki. A Szolgáltató az elektronikus számlát az Ügyfél által előre megadott e-mail címre küldi meg, melyet az Ügyfél köteles letölteni és fizetési kötelezettségét az abban foglaltak szerint teljesíteni. Az elektronikus számla elektronikus számviteli bizonylatnak minősül.
 6. A Szolgáltatásért fizetendő díj kiegyenlíthető készpénzben, bankkártyával, ajándékutalvánnyal vagy egészségpénztári kártyával, magyar forint (HUF) vagy euró (EUR) pénznemben. Az Ügyfél a Szolgáltatásért fizetendő díjat a szolgáltatás igénybevételét követően köteles megfizetni, későbbi időpontban történő átutalásos fizetésre kizárólag külön megállapodás esetén, a Szolgáltató előzetes jóváhagyása esetén van mód. Amennyiben az Ügyfél készpénzben, euró (EUR) pénznemben fizeti meg a Szolgáltatásért fizetendő díjat, a Szolgáltató az esetleges visszajáró összegét minden esetben magyar forintban (HUF) teljesíti. A szolgáltatások euró (EUR) pénznemben meghatározott díjai elérhetőek a Szolgáltató honlapján, valamint arról tájékoztatás kérhető a Szolgáltató szolgáltatási helyein is.
 7. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások a társadalombiztosítási szolgáltatásoktól teljes mértékben függetlenek, a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján kizárólag magánegészségügyi szolgáltatásokat nyújt.

VII. Szerződésszegés, kötbér

 1. Amennyiben az Ügyfél valamely Szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, úgy a Szolgáltató jogosult teljesítését felfüggeszteni vagy visszatartani, az Ügyfél szerződésszegő magatartásának megszűnéséig.
 2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatási Szerződésben megjelölt időpontban és helyszínen nem jelenik meg és az időpontot az alábbiak szerint nem mondta le megfelelő időben, úgy a jelen ÁSZF szerint meghatározottak szerint kötbér fizetésére köteles.
 3. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatási Szerződésben foglalt időpontjához képest a távolmaradását a Szolgáltató felé
  • 48 órán belül jelzi, úgy a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díj 25%-ának megfizetésére köteles, kötbér jogcímén;
 4. • 24 órán belül, vagy egyáltalán nem jelzi, úgy a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díj 50%-ának megfizetésére köteles, kötbér jogcímén.

 5. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételére alkalmatlan fizikai vagy pszichikai állapotban jelenik meg, a Szolgáltató házirendjét nem tartja be, vagy a Szolgáltatóval nem hajlandó együttműködni és ezért a Szolgáltatás teljesítése nem lehetséges, úgy köteles megfizetni a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díj 50%-ának megfizetésére köteles, meghiúsulási kötbér jogcímén.
 6. Amennyiben az Ügyfél jelentős késéssel jelenik meg az általa lefoglalt időpontra, úgy a Szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását és ebben az esetben az Ügyfél köteles a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díj 50%-ának megfizetésére, meghiúsulási kötbér jogcímén. A 10 percet, vagy azt meghaladó késés jelentős késésnek minősül.
 7. Az Ügyfél távolmaradását a XI. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén köteles jelezni a Szolgáltató felé.
 8. Amennyiben az Ügyfél távolmaradását a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott időpontot legalább 48 órával megelőzően jelzi a Szolgáltató részére, a Szolgáltatást kötbérfizetési kötelezettség nélkül, ingyenesen lemondhatja.
 9. Az Ügyfél mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha kétséget kizáróan igazolni tudja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott időpontjáról betegség vagy baleset okán maradt távol.
 10. Az Ügyfél az általa igénybe venni kívánt Szolgáltatás díjának 50%-ával megegyező mértékű bánatpénz megfizetésére köteles abban az esetben, ha az általa lefoglalt időponton megjelenik, ám a Szolgáltatást saját elhatározásából nem veszi igénybe.
 11. Az Ügyfél az általa lefoglalt időpontot, indokolt esetben, egyszer jogosult díjmentesen módosítani, amennyiben az időpontmódosítási igényét a lefoglalt időpontot legalább 48 órával megelőzően jelzi a Szolgáltató felé a XII. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén. Az Ügyfél nem jogosult időpont módosítására 24 órán belül. Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg a módosított időponton, úgy jelen ÁSZF VII. 3. pontja szerinti kötbér megfizetésére köteles.

VIII. Panaszkezelés

 1. Az Ügyfél estlegesen felmerülő panaszait vagy reklamációt szóban, postai vagy elektronikus úton teheti meg a Szolgáltató felé.
 2. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat és reklamációt az Ügyféltől, meghatalmazottjától vagy törvényes képviselőjétől fogadja el.
 3. A Szolgáltató az írásbeli panaszokat (amennyiben jogszabály rövidebb határidőt nem ír elő) 30 napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja az Ügyfél részére.
 4. A Szolgáltató panaszkezelésével kapcsolatos további információk a www.affidea.hu/panaszkezeles weboldalon érhetők el.

IX. Adatkezelés

 1. A Szerződés szerinti Szolgáltatások során keletkezett egészségügyi és személyazonosító adatokat a Szolgáltató köteles a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) valamint az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak. tv.) rendelkezései szerint kezelni.
 2. Szerződő Felek jelen megállapodás alapján kijelentik, hogy a fogalom-meghatározás, mint például egészségügyi adat vagy személyazonosító adat esetén az Eüak. tv. 3. §-ban foglaltak az irányadóak. Az adatkezelés tekintetében az Info tv. 3. §. 3. pontjába foglalt különleges adatokra vonatkozó előírások az irányadók.
 3. A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója mindenkor elérhető a www.affidea.hu weboldalon.

X. Vis Maior

 1. Egyik Fél sem felelős a másik Fél felé bármely kötelezettség teljesítésében megnyilvánuló késedelem vagy mulasztás esetén, amennyiben a késedelem vagy mulasztás olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől független, (mint például a háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, elemi csapás, pandémia, a Szolgáltató partnerénél felmerülő fizikai vagy jogi akadály vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet) feltéve, hogy ezen körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek, illetőleg a Szerződés létrejöttét megelőzően jönnek ugyan létre, ám az annak teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. (vis maior).
 2. A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól olyan mértékben, amilyen mértékben a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, amelyre a vis maior körülmény hatása fennáll.
 3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés – részükre fel nem róható okból bekövetkező – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező vis maior körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban egymással észszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.
 4. A vis maior események által érintett Fél köteles a másik felet haladéktalanul, de maximum 30 napon belül írásban tájékoztatni, megjelölve tájékoztatójában a vis maior esemény kezdetét, jellegét és amennyiben lehetséges várható végét.
 5. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő felet a szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis major körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior esemény nem érinti.

XI. Kapcsolattartás, kommunikáció

 1. Felek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésének körében az alábbi elérhetőségeken kommunikálhatnak egymással.
 2. Amennyiben más, közvetlen e-mail cím vagy telefonszám nem kerül megosztásra az Ügyféllel a Szerződés teljesítése során az Ügyfél a www.affidea.hu/kapcsolat weboldalon keresztül írásban vagy a Szolgáltató által üzemeltetett call centeren keresztül a +36 1 803 6464 telefonszámon tarthat kapcsolatot és tehet a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatot a Szolgáltató felé.
 3. Az Ügyfél az igénybe venni kívánt szolgáltatásra való időpontfoglalás során köteles megadni a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra alkalmas telefonszámot és e-mail címet. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott elérhetőségeken tehet a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azon károkért és egyéb következményekért, amelyek abból adódnak, hogy az Ügyfél nem megfelelő telefonszámot vagy e-mail címet adott meg az időpontfoglalás során, vagy igazoltan nem volt elérhető.

XII. Betegjogi tájékoztató

 1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: „Eütv.”) a betegek érdekeinek védelméért alapvető jogosultságokat foglal magában, melyek érvényesülésére a Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít. A Szerződés szempontjából leginkább releváns betegjogok az alábbiakban kerülnek kiemelésre.
 2. Az Ügyfelet megilleti az önrendelkezés joga, melynek körében dönthet arról, hogy igénybe kíván-e venni egy adott egészségügyi szolgáltatást, beleegyezését adja-e egyes beavatkozásokba.
 3. Az Ügyfélnek joga van egészségügyi állapotáról, az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásról, annak várható eredményéről, lehetséges mellékhatásairól, esetleges további szükséges beavatkozásokról megfelelő, egyéniesített és teljeskörű tájékoztatásra. Az Ügyfélnek joga van megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, beosztását és szakképesítését. A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően is kérdéseket feltenni.
 4. Az Ügyfél jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációt, valamit jogosult az általa hiányosnak vagy pontatlannak vélt részeinek kiegészítését vagy kijavítását kezdeményezni. Az egészségügyi dokumentációról az Ügyfél jogosult saját költségére másolatot készíteni, valamint egészségügyi adatairól írásos összefoglaló véleményt kérni.
 5. A Szolgáltató a képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételek megismerhetőségét akként biztosítja, hogy a felvételek elérési útját tartalmazó hivatkozást a vizsgálatról készült lelet részeként az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe feltölti.
 6. Az Ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott információkat, különösképpen a Pácines egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék. Az Ügyfél jogosult dönteni arról, hogy egészségügyi állapotáról kinek adható felvilágosítás, illetve joga van ahhoz, hogy ellátása során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele szükséges, illetve azon személyek, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik.
 7. A betegjogok érvényesítése érdekében az Ügyfél jogosult a Szolgáltatónál reklamációra, illetve panasz tételére. A panaszhoz való jog mellett az Ügyfél jogosult betegjogi képviselőhöz fordulni jogai érvényesítése érdekében.

XIII. Vegyes rendelkezések

 1. Ügyfél Szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202. §-ában meghatározott jogátruházás, valamint engedményezés kizárólag a Szolgáltató kifejezett jóváhagyása esetén lehetséges.
 2. Ha a Szerződés bármely rendelkezése egészben vagy részben törvényellenes, érvénytelen vagy hatálytalan, az a többi rendelkezés érvényességét és hatályosságát nem érinti. A törvényellenes, érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezések – a jog által engedett mértékben és figyelemmel a Szerződés céljára – ugyanolyan gazdasági hatással bírnak.
 3. A Felek Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadóak, ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott szakirodalomban is közzétett szakmai követelmények töltik ki tartalommal a létrejött jogviszonyt. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet egészségügyi ellátásra irányuló szerződésekre nem terjed ki.
 4. A Felek megállapodnak, a Szerződéssel, illetőleg annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos valamennyi jogvitát, amely békés úton nem oldható meg, kizárólagosan és végérvényesen az illetékes magyarországi bíróságnak kell elbírálni.

Budapest, 2024. február 12.