Játékszabály a “bakancslista” nyereményjáték az Affidea Diagnosztika és FőnixMed kollégái részére

 
 

Játékszabály a “bakancslista” nyereményjáték az Affidea Diagnosztika és FőnixMed kollégái részére

(hatályos 2018. május 31. napjától)

A nyereményjáték időtartama: 2018. május 31- 2018. június 22.

Az Affidea Diagnosztika Kft (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: 01-09-078533) (“Szervező”) nyereményjátékot indít a játékszabályzatban leírtak szerint.

A nyereményjáték nem tartozik a Szerencsejáték szervezéséről szóló tv. 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá, továbbá a játékosok játékban való részvételét a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni érték nyújtásához. A nyereményeket a Szervező, az Affidea Diagnosztika Kft. bocsátja a nyertesek rendelkezésére.

A nyereményjáték feltételei

1. Nyereményjáték leírása

A felhasználók a saját „bakancslistájuk” és képük (fotó), azenbakancslistam@affidea.hu e-mail címre történő elküldésével, valamint személyes adataik megadásával (vezetéknév, keresztnév,) jogosulttá válnak a nyereményjátékban való részvételre a jelen játékszabályban leírtak szerint.
A nyereményjátékban való részvételnek nem feltétele, hogy a fotó a felhasználót vagy egy meghatározott természetes személyt ábrázoljon. Egy felhasználó egy alkalommal kerülhet be a sorsolási listába a jelen nyereményjáték kampány során.
A felhasználók által feltöltött fénykép, illetve személyes adatok nem nyilvánosak, azokat a felhasználók előzetes hozzájárulásával tesszük csak közzé.

2. Résztvevők

A nyereményjátékban bármely valós e-mail- címmel rendelkező az Affidea Diagnosztika Kft munkavállalója, személyes közreműködő partnere és a megbízási szerződéssel rendelkező kollégája, illetve FőnixMed Zrt. és Főnix Medical Center Kft. munkavállalója és közreműködő partnere vehet részt, aki elküldte a képét (fotó), és a „bakancslistáját” a játékszabályzatban leírt e-mail-címre. A jelen kampány során minden e-mail-cím csak egyszer vehet részt a sorsoláson.

A sorsoláson egy játékos maximum egy valós e-mail-címmel vehet részt. A sorsolásból kizárható az a játékos, aki egynél több e-mail-címmel, vagy nem a valós adatai megadásával nevez a nyereményjátékra.

A nyereményjátékban való részvétellel a játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadják.

3. Sorsolás

A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor a 2018. június 28-án. A visszaélések elkerülése érdekében a sorsolásról videófelvétel készül. A nyertes felhasználók azonosítása és értesítése a sorsolást követően történik meg, a jelen Játékszabályzat szerint.

4. Nyeremény tárgya

A Szervező a jelen nyereményjáték során az alábbi névre szóló nyereményt sorsolja ki.

1. 1 db 500.000 forint értékű készpénz nyeremény

2. 5 db 100.000 forint értékű készpénz nyeremény

A nyertesek mellett a Szervező pótnyertesek húzásáról gondoskodik arra az esetre, ha a nyertesek határidőben nem tudják átvenni a nyereményt. (összes 6fő)
A Szervező 2018. június 22-ig fenntartja jogát a nyeremény tárgyának megváltoztatására!
A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban adófizetési-kötelezettség nem terheli.

5. Kiértesítés

A Szervező a nyerteseket a nyereményjátékra történő jelentkezés során használt e-mail-címen értesíti, és egyeztet velük a nyeremények átadásának és átvételének módjáról és időpontjáról. Amennyiben valamelyik nyertes az általa megadott e-mail címen nem érhető el, vagyis a sorsolás lezárása után a kiértesítést követő 15 munkanapon belül nem jelez vissza, úgy nyereményére később nem tarthat igényt.
A játékban résztvevő a nyereményjáték szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy nyertesként a nevét belső kommunikációs felületeken (hírlevél) a Szervező közétehesse.

6. Nyeremények átvétele

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek a nyereményeket a telefonos és/vagy e-mail egyeztetést követően meghatározott időpontig vehetik át, az egyeztetett módon. Szervező a nyeremények átvételére legalább 15 munkanapos határidőt biztosít.

Az egyeztetés során kikötött határidő jogvesztő, tehát amennyiben a nyertes az adott határidőn belül nyereményét nem veszi át, a nyereményt elveszíti. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A játékban résztvevők a részvétellel egyidejűleg elfogadják, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy lemondanak minden esetlegesen felmerülő kártérítési igényükről.

Adatvédelem és adatkezelés

1. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

2. Adatkezelés célja és jogalapja

A nyereményjátékban történő részvétel, illetve a nyeremény nyertesének azonosítása céljából kezeli a játékra történő jelentkezés során megadott személyes adatait. (e-mail-cím, bakancslista, személyes fotó)

A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

Hozzájárulását a Szervező részére az enbakancslistam@affidea.hu e-mail-címre történő e-mail küldése útján vonhatja vissza. Amennyiben hozzájárulását visszavonja azenbakancslistam@affidea.hu e-mail-címre elküldött személyes adatai azonnal törlésre kerülnek , azonban ezzel egyidejűleg a nyereményjátékban a továbbiakban nem vehet részt.

3. Adatkezelő és adatkezelésre jogosult személyek

A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelését az alábbi személyek végzik:

A játékot szervező és lebonyolító Affidea Diagnosztika Kft.( székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: 01-09-078533) részéről Illés Mónika, marketing és PR manager.

Személyes adatok
A nyereményjáték során a felhasználó alábbi személyes adatait kezeljük:
– Keresztnév
– Vezetéknév
– Bakancslistán szereplő személyes adatok
– E-mail-cím
– Fénykép (amennyiben személyes adatot tartalmaz)

Személyes adatok kezelésének időtartama
A Szervező a résztvevő minden személyes adatát törli a valamennyi nyeremény nyertes, illetve pótnyertes részére történő átadást követő 5 munkanapon belül.

Általános rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot – akár a játék időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

A Szervező jogosult bármely játékost a nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a játék
kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el.
A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.